Trầu không

Kingdom: Thực vật (Plantae)
Phylum: Ngọc lan (Magnoliophyta)
Class: Ngọc lan (Magnoliopsida)
Order: Hồ Tiêu (Piperales)
Family: Hồ Tiêu (Piperaceae)
Genus: Piper
Species: Piper Betle L

Mã: herb01-2-1-1-1-1-1-1-2-2-2-1 Danh mục: Từ khóa: , , , , ,