Tag Archives: nông nghiệp bền vững

canh tác theo mô hình nông nghiệp thuận tự nhiên

     Nông nghiệp thuận tự nhiên được hiểu nôm na là quá trình canh tác nông nghiệp không có sự tác động của con người, cây trồng phát triển hoàn toàn dựa vào các yếu tố tự nhiên. Đây cũng là một hướng mới trong nông nghiệp bền vững và là hướng canh tác […]