Đánh giá tính khả thi “Quy hoạch Sinh kế thích ứng với Biến Đổi Khí Hậu”

Dự án được thực hiện vào tháng 10-12/2018 tại Huyện Ba Tri là một huyện nằm ven biển của tỉnh Bến Tre với mục tiêu nhằm đánh giá hiện trạng qui hoạch sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân địa phương. Nhóm thực hiện đã triển khai các hoạt động bao gồm:

  • Khảo sát hiện trạng sinh kế của cộng đồng địa phương
  • Đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có ở địa phương
  • Đánh giá năng lực của hộ dân đối với sinh kế hiện tại cũng như khả năng thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu
  • Đề xuất bản đồ sinh kế phù hợp với các yếu tố trên cho người dân.

Thông qua các biện pháp phỏng vấn sâu, đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng cũng như tham vấn ý kiến của chính quyền địa phương.

Qua quá trình khảo sát nhóm thực hiện đã tổng hợp được một số kết quả như sau:

  • Khu vực khảo sát có 2 hệ thống canh tác chính bao gồm: 1) hệ thống canh tác nước ngọt (Cây hàng năm như trồng rau, trồng lúa, chăn nuôi); 2) hệ thống canh tác nước mặn (Nuôi tôm và làm muối). Trong đó, trồng lúa và làm muối là nghề truyền thống, có từ lâu đời nhưng đang gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu gây ra
  • Qui hoạch sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tập trung giúp người dân có thể tiếp tục phát triển sinh kế hiện tại của người dân dưới các tác động của biến đổi khí hậu bằng các biện pháp công trình và phi công trình với các 03 hợp phần chính bao gồm: 1) Khôi phục đai rừng ngập mặn; 2) Phát triển bền vững kinh tế nước mặn; 3) Thích ứng và giảm thiểu xâm nhập mặn cho vùng
  • Nếu mực nước biển dâng lên 1m thì huyện Ba Tri sẽ bị ngập 45.91% diện tích và là huyện có mức độ ngập cao nhất tỉnh Bến Tre. Bên cạnh đó, lượng mưa vào mùa mưa sẽ tăng ít nhất là 60% dẫn đến khả năng ngập úng cho cây trồng cạn là rất cao. Trong khi đó, mùa khô sẽ thiếu nước ngọt trầm trọng do các dự án phát triển ở thượng nguồn sông Mekong và biến đổi khí hậu.
  • Cần mạnh dạng chuyển đổi các mô hình canh tác truyền thống sang mô hình canh tác mới phù hợp với các điều kiện tự nhiên cũng như thực hiện theo nghị quyết 120 của thủ tướng chính phủ. Theo đó, chia thành 4 khu vực canh tác riêng biệt bao gồm: 1) Canh tác kết hợp với phát triển, bảo vệ rừng ngập mặn; 2) Nuôi thủy sản nước mặn (cần chuyển đổi khu vực sản xuất muối kém hiệu quả kinh tế); 3) Nuôi thủy sản nước lợ (chuyển đổi từ khu vực trồng lúa); và 4) Hệ thống canh tác nước ngọt, cây trồng cạn.